ประธานสภา ทต.นาหนองไผ่ โวยลั่นไม่ยอม ปลัดเบิกบิลน้ำมันหลวง ไปเติมรถยนต์ส่วนตัว (ชมคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สุรินทร์-คุณมีอำนาจอยู่ในมือ แต่คุณกลับใช้มันในทางที่ผิด!!! ประธานสภา ทต.นาหนองไผ่ โวยลั่นไม่ยอม ปลัดเบิกบิลน้ำมันหลวง ไปเติมรถยนต์ส่วนตัว

วันนี้(9 ก.ค.62)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ ได้รับการร้องเรียนจาก นายเพอ บุญเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน 11 ราย ว่า ได้สังเกตพฤติกรรมนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยเบิกบิลน้ำมันของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

โดย เมื่อวันที่ 8 และ 15 ก.ย.2560 ได้เบิกเอาน้ำมันของรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 6804 สุรินทร์ จำนวน 2 บิล และวันที่ 20 ก.ย.2560 เบิกเอาบิลน้ำมันของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง 2025 สุรินทร์ อีก 1 บิล รวมเป็นจำนวน 3 บิล ซึ่งทาง นายเพอ บุญเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จำนวน 11 ราย ได้ร้องเรียนให้ทาง ปปช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบกรณีดังกล่าวว่า เป็นการทุจริตหรือไม่

ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รุดลงพื้นที่ ตรวจสอบ โดยได้เข้าไปสอบถาม ปั้มน้ำมันของ สกต.ชุมพลบุรี ยืนยันว่า เป็นบิลน้ำมันของ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ระบุทะเบียนรถมาเองจากหน่วยงาน และได้เข้าพบนางจุรี ยอดใส ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ทราบว่า ได้มีการดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และมีการลงโทษภาคทัณฑ์ ตามคำสั่งของ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ตามหนังสือ ที่ สร.0023.10/1952 ลง 24 ก.ค.2561 เรื่องร้องเรียนพฤติกรรมข้าราชการเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรียน นายเพอ บุญเลิศ ข้อความระบุว่า ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ มีฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้อำนาจหน้าที่เบิกบิลน้ำมันของรถยนต์ส่วนกลาง4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 6804 สุรินทร์ และรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง 2025 สุรินทร์ ไปเติมรถยนต์ส่วนตัวนั้น

อำเภอชุมพลบุรี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากพยานบุคคล พยานเอกสารแล้ว เชื่อว่า นางเต็มใจ พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ มีมูลการกระทำความผิดตามจ้อร้องเรียน ทั้งนี้อำเภอได้แจ้งให้เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ดำเนเนการทางวินัยกับ นางเต็มใจ พรหมบุตร เรียบร้อยแล้ว ลงนาม นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี

และจาก คำสั่งเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ที่ 218/2561 ลง 2 เม.ย.2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามที่อำเภอชุมพลบุรี ได้มีหนังสือที่ สร 0012.10/39 ลง 24 ก.ค.2561 เรื่อง ร้องเรียนพฤติกรรมข้าราชการเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

กรณีการจัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาหนองไผ่จึงดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวน นางเต็มใจ พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่และนายสมพาน ดีสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลนาหนองไผ่

กรณีถูกกล่าวหาว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวดังนี้ นางชาต มาลีหวล ปลัดเทศบาลตำบลกระหาด เป็นประธานกรรมการ นางสาวเนาวรัจน์ แก้วตา ปลัด อบต.ไพรขลา เป็นกรรมการ นายวิเลข จินดาศรี นิติกร อบต.ไพรขลา เป็นกรรมการ และนางสาวจุฬาลักษณ์ จองอยู่ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ จากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว จนได้ข้อสรุปออกมาเป็น คำสั่งเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ที่ 39/2562 เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ ด้วยนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ได้กระทำผิดวินัยกรณี มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้อำนาจหน้าที่เบิกจ่ายน้ำมันของรถยนต์กลางของทางราชการไปใช้ส่วนตัวและมีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกภายในองค์กร

เป็นความผิดอย่างไม่ร้ายแรงฐาน ตามข้อ วรรค3 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 พรบ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 69(1) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ร้องทุกข์ จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์ นางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ และนายสมพาน ดีสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ สำหรับ นายสมพาน ดีสุข

ซึ่งได้ลาออกจากราชการตามคำสั่งที่ 318/2561 ลง 1 ต.ค.2561 หากนางเต็มใจ พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ และนายสมพาน ดีสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง ลงนาม นายวัฒนคูณ ยูงรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่

ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับ นายวัฒนคูณ ยูงรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ และนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ปรากฏว่า ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องทำงาน แต่ป้ายหน้าห้องระบุอยู่

จึงสอบถามหน้าห้อง และเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ทุกคน เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ต่างตอบเสียงแข็ง ว่า ไม่รู้จักหมายเลขโทรศัพท์ของ นางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อ้างออกไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน

นายเพอ บุญเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ กล่าวว่า ทีแรกรถกู้ชีพวิ่งไปส่งคนป่วยที่โรงพยาบาลชุมพลบุรี กลับมาเกิดน้ำมันหมดกลางทาง ตนก็เลยถามไปว่า ทำไมไม่เติมน้ำมัน คนขับบอกว่าไปเบิกบิลน้ำมันแล้ว เมื่อตอนกลางวัน แต่ว่ามีคนเบิกเอาไปก่อนแล้ว ก็เลยไม่ได้เติม ตนและ สท.จึงไปร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ว่า ทำไมบิลน้ำมันของรถกู้ชีพ ทำไมคนอื่นถึงเอาไปเติม

ตนในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จึงทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ ให้มีการสั่งการลงไป เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นคนเอาบิลน้ำมันไป พอตรวจสอบแล้วเห็นอีก 2 บิล ที่เอาไปก่อนหน้านี้ ก็เลยให้ นายกฯสอบไปอีกว่า ใครเป็นคนเอาไป ทราบว่า นายสมพาน ดีสุข บอกว่า นางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เป็นคนเอาไป แต่ไม่รู้ว่าไปเติมคันไหนแกก็ไม่ทราบ แกบอกว่าอย่างงั้น

ตนได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง นายอำเภอชุมพลบุรี ได้มีคำสั่ง ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ปรากฏว่า มีความผิด ทั้งจากพยานบุคคล และพยานเอกสาร ให้มีการลงโทษทางวินัย แต่ทางนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ มาตั้งกรรมการสอบ ไม่ได้สอบปลัดเทศบาล สอบแต่นายสมพาน ดีสุข ผู้อำนวยการกองคลัง ตนมาตรวจสอบพบว่า บิลน้ำมันไม่ได้มีแค่ 3 ใบ มีอีก 17,000 บาทที่เอาใจเสียให้ทาง สกต.ชุมพลบุรี เป็นค่าน้ำมัน ตามเอกสารที่แนบมาแสดง ตนจึงไปถาม นายสมพาน ดีสุข ผู้อำนวยการกองคลัง ว่าทำไมต้องเอาเงินไปเสีย นายสมพาน ตอบว่าเห็นเอามีหนังสือทวงมาก็เลยต้องเอาเงินไปจ่ายค่าน้ำมัน ตนก็ว่าไปว่า มันใช่ไหม

ล่าสุด ตนไปร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ ปปช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องยังเงีนบไป เห็นแต่เพียงผลสอบของทาง นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ ออก คำสั่งเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ที่ 218/2561 ลง 2 เม.ย.2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ที่ลงโทษเพียง “ลงโทษภาคทัณฑ์” เกือบจะ 2 ปีแล้ว ตนวิงวอนผ่านสื่อมวลชน ถึงสำนักงานนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยากให้มีการสอบสวนที่เป็นธรรมมากกว่านี้ การที่เอาบิลน้ำมันไปและเงินอีก 17,000 บาท เอาไปใช้หนี้เขาได้อย่างไร มันถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ มันผิดไหม ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเอาไปทำเองแบบนี้

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2562)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน

,