Bookmark  


โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ นี้
นายศิริวัตร บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เปิดเผยว่าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔กำหนดรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของชั้นอนุบาลปีที่ ๑ในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงขอให้ผู้ปกครองติดต่อขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา๐๘.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคารบุญนาค นิตยสุทธิ์ อนุสรณ์(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และจะรับสมัครวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ถึงวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.๓๐ น. ณอาคารห้องประชุมอัญลูญย์ซีม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์๒๕๕๔ ณ ป้ายนิเทศหน้าหอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์และป้ายนิเทศหน้าอาคารบุญนาค นิตยสุทธิ์ อนุสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กล่าวว่าผู้สมัครต้องเป็นบิดาหรือมารดาของเด็กเท่านั้นจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน จำนวน ๓๖๐ คน แบ่งเป็น ๒ ประเภทเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๒๗๐ คนนักเรียนตามเงื่อนไขพิเศษ จำนวน ๙๐ คนกรณีผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการไม่เต็มจำนวน ๒๗๐ คนให้รับผู้สมัครทั้งหมด โดยไม่มีการจับฉลากนอกเขตพื้นที่บริการจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อเมื่อมีผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการไม่เต็มจำนวน โดยใช้วิธีการจับฉลากให้เต็มจำนวน ๒๗๐ คนกำหนดวันจับฉลากสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการวันอาทิตย์ที่๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์และประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าเรียนทั้งกลุ่มในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการและเด็กตามเงื่อนไขพิเศษ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. กำหนดการมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
โดย สุรินทร์นิวส์ - วันที่ 01/02/11 20:51 (อ่าน : 1562 , ตอบ : 0)


ผู้ตอบ :  
ข้อความ :  
รูปประกอบ :  
(ขนาดไม่เกิน 50k)
อารมณ์ :                          
Security Code :     
     
จำนวนครั้งการเข้าชม