จัดเต็ม อำเภอสนมจับมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุขขับเคลื่อนงานอำเภอแห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน มอบชุดหนังสือนิทานให้ รพ.สต. ทั้ง 10 แห่ง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้ (26 ธ.ค. 62)  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์  ลงพื้นที่อำเภอสนม  พบกับกิจกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ  ผนึกกำลังเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอสนมเสริมสร้างสุขภาพดี ด้วยหลัก 4อ. 2ส.  มีเครือข่ายสาธารณสุขจาก รพ.สต. 10 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน  โดยวัตถุประสงค์ดังนี้

          1.  เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และปฏิบัติในเรื่อง  4 อ. 2  ส.

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. เพื่อเป็นการเน้นเตือนประชาชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563

4. รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยด้วย  เมาไม่ขับ และสวมหมวกนิรภัย

5. เพื่อสร้างกระแสการเสริมสร้างอารมณ์ดี  ด้วยการส่งเสริมการอ่าน สู่การเล่านิทาน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ  ด้านอารมณ์ของเด็ก

สาธารณสุขอำเภอสนมเสริมสร้างสุขภาพดี ด้วยหลัก 4อ. 2ส.  มีเครือข่ายสาธารณสุขจาก รพ.สต. 10 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน  โดยวัตถุประสงค์ดังนี้

          1.  เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และปฏิบัติในเรื่อง  4 อ. 2  ส.

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. เพื่อเป็นการเน้นเตือนประชาชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563

4. รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยด้วย  เมาไม่ขับ และสวมหมวกนิรภัย

5. เพื่อสร้างกระแสการเสริมสร้างอารมณ์ดี  ด้วยการส่งเสริมการอ่าน สู่การเล่านิทาน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ  ด้านอารมณ์ของเด็ก

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มีการรณรงค์สร้างสุขภาพอยู่ทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนไทยอยู่เย็นเป็นสุข  ทั้งกาย  ใจ  สังคม  ปัญญาและจิตวิญญาณ 

มีสัมมาอาชีพทำงานด้วยความสุข  ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี  พอประมาณ  มีเหตุผลมีภูมิคุ้มภัยในตัวที่ดี  ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีสุขภาพแข็งแรง  อายุยืนยาว  และหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของมิติทางกายคือให้คนไทยออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งจากนโยบาย

สร้างนำซ่อมของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้ประชาชนรวมกลุ่มกันดูแลสุขภาพของตนเอง  ทั้งในครอบครัวและชุมชน  เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสนมได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การมีสุขภาพดี  ดัวยหลัก 4 อ. 2  ส ได้แก่ 1)

 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2)อาหารปลอดภัย   3)อารมณ์ดี 4)อุบัติเหตุมีความปลอดภัย  และ ส.ที่ 1 สิ่งเสพติด คือสุรา สูบบุหรี่และสารเสพติด ส.ที่ 2สิ่งแวดล้อม เน้นการจัดการขยะในชุมชน   และกิจกรรมในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จัดทำโครงการวิถีวัฒนธรรมชุมชนอ่านยกกำลังสุขจังหวัดสุรินทร์ 

เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งในส่วนของชุมชน โรงเรียน รพ.สต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และโครงการวิถีวัฒนธรรมชุมชนอ่านยกกำลังสุขจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอสนม โดยมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม เป็นภาคีหลักชวนเครือข่าย รพ.สต.ทั้ง 10 แห่งในอำเภอสนม  ซึ่งประกอบด้วย รพ.สต. แคน  รพ.สต.บ้านสำโรง  รพ.สต. หัวงัว  รพ.สต.บ้านสองห้อง  รพ.สต.นานวน  รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว  รพ.สต.หนองระฆัง  รพ.สต.หนองอียอ รพ.สต.โพนโก  และรพ.สต.โนนเปือย 

ดำเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กสนมทั้งอำเภอ  โดยใช้กลไกสาธารณสุขและ อสม. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ใช้ชุดหนังสือนิทานเป็นเครื่องมือในการเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งในวันนี้จะมีการมอบชุดหนังสือนิทานให้กับ รพ.สต. ทั้ง 10 แห่งๆละ 2 ชุด ในการดำเนินการกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่

จากการสอบถามนางนพรัตน์   ตรงศูนย์  สาธารณสุขอำเภอสนม  กล่าวว่า  ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่พบเจอคือเด็กส่วนใหญ่ติดโทรศัพท์และสื่อจอใส  ส่งผลให้เด็กสมาธิสั้น  พัฒนาการไม่สมวัย เมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนแล้วทำให้เด็กได้รับผลกระทบต่าง ๆมากมาย  ทั้งด้านของอารมณ์  สังคมและสติปัญญา  การที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้  จะต้องเริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่เด็กอยู่ในท้อง

  ทางอำเภอสนมจึงได้มีการประชุมคุยถึงปัญหานี้ร่วมกันแล้ว  จึงสรุปได้ว่า  อำเภอสนมจะดำเนินการขับเคลื่อนสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยด้วยการใช้หนังสือนิทาน  ในวันนี้จึงได้มีการมอบชุดหนังสือนิทานให้กับ รพ.สต.ทั้ง 10 แห่ง  เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยในชุมชน  แล้วมีการติดตามประเมินผลกันอย่างต่อเนื่องโดยทีม อสม.ในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. เพื่อสร้างเด็กสนมให้เป็นเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยทั้งอำเภอ

ภาพ/ข่าว นายสมุทร  สนิทพันธ์   ผู้สื่อข่าวข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน