สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์คิกออฟโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนเข้าถึงหลากหลายช่องทาง(มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.20 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อรุกงานจัดทำข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน ในแฟ้มนายจ้างในจังหวัดสุรินทร์ กว่า 4,000 แฟัมเข้าจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็วโปร่งใส หลากหลายช่องทาง

นางวิไล เลิศปีติโกวิท ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ให้เร่งรัด “ปฏิรูปกำลังแรงงาน” หรือ Workforce Transformation และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ประชาชนให้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสหลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนางานให้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป สำหรับการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการจากการใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษไปสู่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ตั้งเป้าไว้กว่า 9 แสน แฟ้มโดยในวันนี้จะมีการเปิด โครงการฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงแรงงานให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย

นางวิไล เลิศปีติโกวิท ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานๆ มีความมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยทำให้เอกสารหลักฐานเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า”แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” มาจัดการข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั่วประเทศที่มีมากถึง 926,183 แฟัม ให้สามารถสืบค้น เข้าถึง และให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชน ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” เพื่อ สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เข้าสู่ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน