กองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมลงนาม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ รุกพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ชูแนวคิดศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 • 35
 •  
 •  
 •  
 •  
  35
  Shares

​กรุงเทพฯ-กองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมลงนาม MOU ม.ราชภัฏทั่วประเทศ รุกพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ชูแนวคิดศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ

2 ก.ค.61 – กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อติดตามสนับสนุนโครงการ“การพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐและ”ยกระดับศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำและผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ ผ่านองค์ความรู้และทัศนคติใหม่ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

​นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้ เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะบทบาทของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการส่งเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยการเสริมสร้างสำนึกและความเป็นชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ชุมชนนั้นๆ เป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง รวมทั้งเกื้อกูลประโยชน์ต่อประชนชนในหมู่บ้านและชุมชน จึงได้ให้ความร่วมมือกันติดตามสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ” มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นแกนประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานโครงการดังกล่าว ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

 

“การสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ถือเป็นแนวทางสำคัญของกองทุนฯ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการสร้างองค์ความรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมกัน ซึ่งการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญได้นั้น รากฐานที่สำคัญอยู่ที่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ หากพี่น้องประชาชนมีความกินดี อยู่ดี มีความสุข มีรายได้ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง จะสามารถทำให้หมู่บ้าน ชุมชน และสังคม สามารถพึ่งตนเองและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่สำคัญความสามัคคี ปรองดอง จะเกิดขึ้นในสังคมไทย นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดรับกับกรอบภารกิจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านฯ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง พัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นแหล่งพึ่งพิงทางการเงินที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับศักยภาพของกองทุนฯ ให้ดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างยั่งยืน”รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

 

​นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวถึงโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ ว่าคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไว้เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับสถาบันการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด ช่วยติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้โครงการเกิดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งสิ่งสำคัญคือคาดหวังว่าพลังคณาจารย์และที่ปรึกษาตลอดจนมอบความรู้ใหม่ๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจะช่วยพัฒนาศักยภาพชาวกองทุนให้มีความพร้อมและความสามารถในการดำเนินงานต่างๆของกองทุนให้มีความเข้มแข็งโดยน้อมนำความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาที่จะทำให้กองทุนมีความมั่นคงและมีความพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

​ทั้งนี้ การลงนามข้อตกลง MOU ระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมถึงความร่วมมือที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ มุ่งเน้นทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองให้ถ่องแท้ ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลัก เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ยกระดับเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และสามารถทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านฯ มีทั้งสิ้น 79,595 กองทุน สมาชิกประมาณ 13 ล้านคน สามารถยกระดับขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 2,560 แห่ง มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 3 แสนล้านบาท.

ภาพ – ข่าว / ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
  35
  Shares
 • 35
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน

, , ,